Personale

Kildegård-Thy personale skal være kendetegnet ved forskellig alder, køn og etnisk baggrund. De relevante uddannelsesmæssige/erfaringsmæssige kompetencer vægtes højt i bestyrelse, ledelse og personalegruppe.
En stor del af personalet vil have erfaring i arbejde med unge indenfor målgruppen, fra andre døgninstitutioner o.lign.
Personalet er sammensat ud fra personlige og faglige kvalifikationer og skal:

  • Grundlæggende være enige i Kildegård-Thys værdigrundlag
  • Arbejde forpligtende efter Kildegård-Thys pædagogiske visioner
  • Udvise mod, lyst og overskud til de unge
  • Have de relevante kvalifikationer, kompetencer samt indsigt i de unges
    problemstillinger
  • Evne at møde de unge i ”øjenhøjde” med personlig involvering, nærvær og
    menneskelig kontakt
  • Have lyst og evne til samarbejde

Medarbejderne tilbydes løbende supervision og faglig udvikling/uddannelse. Ved særlige arbejdsbelastninger tilbydes individuel supervision ved ekstern supervisor/psykolog tilknyttet Kildegård-Thy.
På personalemøder har vi kontinuerligt punktet ”Bordet rundt”, hvor personale og ledelse orienteres om hver enkelt medarbejders aktuelle behov for kollegial opbakning eller anden faglig eller personlig støtte.
Nye medarbejdere introduceres i følvagter og følges af mentor fra den erfarne stab. Derefter kan der blive tale om vikarvagter inden en evt. fastansættelse.

Mindst én gang om året afholdes der MUS-samtale med hver enkel medarbejder, med fokus på motivation til udvikling af den enkeltes faglige, sociale og personlige kvalifikationer/kompetencer. Samtalen følger disposition i udarbejdet skema og der underskrives referat og der udarbejdes handleplan.

Der forelægger ansættelseskonkrakt for hver enkel medarbejder med aftaler og accept af ansættelse uden overenskomstmæssig dækning, med arbejdsvilkår baseret på lokalaftale/husaftale.
Alle medarbejdere på Kildegård-Thy skal deltage i personalemøder, temadage, MUS-samtaler, fælles arrangementer og supervision o. lign.

Alle medarbejdere skal med personlig underskrift dokumentere, at være bekendt med Socialministeriets bekendtgørelse om magtanvendelse, samt gældende regler om tavshedspligt/persondataloven mv., og være indforstået med at arbejde herefter.
Der indhentes straffeattest, helbredsattest og børneattest på alle medarbejdere.
Der udarbejdes beskrivelse af kontaktpædagogs og den enkeltes pædagogs særlige praktiske/pædagogiske ansvarsområder.